Twitter   linkedin

Resultaten Kinderen in Tel

Aanbevelingen uit onderzoek vertalen naar de praktijk

De cijfers die werkgroep Kinderen in tel onlangs publiceerde, doen behoorlijk wat stof opwaaien, zeker in navolging van de rapportage van het CBS eerder deze maand. Zo roept het Nederlands Jeugd Instituut op om het kind centraal te stellen in structureel armoedebeleid. Binnenlands Bestuur benadrukt dat armoede een kloof slaat tussen gemeenten en wijken. Ook Gemeente.nu signaleert die kloof en trekt deze lijn door naar forse verschillen tussen opgroeiende kinderen. Kortom, zorgwekkende ontwikkelingen vragen om sterk kindgericht armoedebeleid. Kindpakketwijzer helpt!

Resultaten onderzoek Kinderen in Tel

Werkgroep Kinderen in Tel publiceerde op 13 februari jl. haar tweejaarlijkse onderzoek. Cijfers uit 2013, 2014 en 2015 worden met elkaar vergeleken. Een belangrijk onderdeel van dit onderzoek is ‘Gezin en leefomstandigheden’. Het onderwerp kinderen in armoede valt onder deze paraplubegrippen. Het gaat hierbij om het percentage 0 tot en met 17-jarigen dat in een gezin leeft dat rond moet komen van een bijstandsuitkering. We zetten graag de belangrijkste onderzoeksresultaten voor je op een rij:

 

  • 400.000 kinderen in Nederland hebben extra bescherming, aandacht en steun nodig.
  • In 2015 leefden ruim 225.000 kinderen in Nederland in armoede, ten opzichte van ruim 175.000 kinderen in 2009.
  • In 2015 leefden ruim 527.000 kinderen in een eenoudergezin, wat als risicovol wordt gezien.
  • Alle gemeenten in Nederland hebben voorzieningen voor de financiële ondersteuning van gezinnen en alleenstaande ouders, 88,4% van de gemeenten heeft daarnaast ook financiële voorzieningen voor het ondersteunen van sociale participatie van kinderen.
  • Kindpakketten bieden veelal voorzieningen voor maatschappelijke participatie (sport, cultuur). Ongeveer de helft van de gemeenten met een kindpakket biedt ook voorzieningen voor levensonderhoud( (kleding, schoenen).
  • In nog geen vijf procent van de gemeenten hebben kinderen zelf invloed op het armoedebeleid.

Aanbevelingen voor gemeenten

Volgens het VN-Kinderrechtenverdrag hebben gemeenten de plicht om toe te zien op een toereikende levensstandaard voor alle kinderen in Nederland. Kinderen in Tel doet een aantal aanbevelingen:

 

1. Gemeenten moeten zorgen voor structureel armoedebeleid waarbij het kind centraal staat. Kinderen die opgroeien in armoede zijn extra kwetsbaar voor opvoed- en opgroeiproblemen.

2. Gemeenten moeten een extra inspanning verrichten om deze groep kwetsbare kinderen te bereiken. Gezinnen hebben moeite het juiste loket te vinden.

3. Gemeenten moeten ervoor zorgdragen, dat de kinderen zelf direct profiteren van de lokale maatregelen. Stel minimumeisen voor het Kindpakket om ongelijkheid te voorkomen.

4. De Rijksoverheid moet de gemeenten steunen en erop toe te zien dat de gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen voor de meest kwetsbare kinderen in de samenleving.

 

Aanbevelingen vertalen naar de praktijk

Deze richtlijnen onderstrepen de urgentie van de problematiek, maar bieden wellicht niet de praktische houvast die beleidsmakers nodig hebben om aan de slag te gaan met een kindpakket. Soms kan het je helpen om samen met een deskundige op een andere manier naar de problematiek te kijken. Dat levert vaak frisse en innovatieve inzichten op. Onze inspiratiedesk staat elke maandag tot en met vrijdag voor je klaar tussen 09.00 uur en 12.00 uur en tussen 13.00 uur en 16.00 uur. Neem vrijblijvend contact met ons op via onderstaande button of 088 20 30 660 om over dit thema eens van gedachten te wisselen.