Twitter   linkedin

Wijzer worden doet u niet alleen!
Schrijf u nu in en ontvang gratis advies van kindpakketwijzer

        

Kindpakketmodellen

De afgelopen jaren zijn diverse gemeenten aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een kindpakket. Inmiddels zijn een viertal kindpakketmodellen te onderscheiden. Hieronder zijn de modellen kort beschreven.

Bestuurlijk kindpakket

Het bestuurlijk kindpakket is het meest eenvoudige kindpakket voor een gemeente. In het bestuurlijk kindpakket worden reeds bestaande regelingen herbenoemd als kindpakket. Deze (vooral administratieve) keuze zorgt ervoor dat, zonder extra ambtelijke capaciteit of financiële middelen, de mogelijkheid wordt gecreëerd om als gemeente naar buiten te treden en op een positieve manier aandacht te genereren voor de problematiek.
 
Toch kent het bestuurlijk kindpakket beperkingen. Zo vindt er geen eenduidige structurele communicatie plaats over de verschillende regelingen en initiatieven die onder het kindpakket vallen. Tevens ontbreekt een centrale vindplaats wanneer men opzoek is naar ondersteunende voorzieningen. Voor eindgebruikers, zoals ouders / verzorgers, is het daarom vaak niet duidelijk welke regelingen nu precies worden bedoeld.

Informatief kindpakket

In dit model worden bestaande regelingen en initiatieven via een centraal platform gebundeld en gepresenteerd. In veel gevallen wordt gekozen voor een website als drager van het informatief kindpakket. Via het platform krijgen gebruikers  een actueel overzicht van alle mogelijke ondersteuning in de gemeente.  Aanvragen voor ondersteuning worden rechtstreeks ingediend  bij de aanbieders van een regeling of initiatief. Het informatief kindpakket neemt vooral een informerende en verwijzende functie in.

Activerend kindpakket

Het activerend kindpakket sluit als model het beste aan bij de aanbevelingen die de Kinderombudsman heeft gedaan. Dit model gaat ervan uit dat alle actoren in een samenleving een belangrijke rol kunnen vervullen in het aanpakken van de problematiek. Door krachten te bundelen, en processen efficiënt in te richten kan bereik en gebruik worden vergroot.
 
Een website vormt het belangrijkste platform voor het activerend kindpakket. Naast actuele informatie over het aanbod van regelingen en initiatieven, kunnen ouders (en kinderen) via een webportal toegang tot hun eigen kindpakket-omgeving. Hierdoor is het ook mogelijk om aanbod te personaliseren, budgetten toe te kennen, en drempelverhogende aanvraagprocedures te vermijden.

Hybride kindpakket

Wanneer een gemeente de beschikking heeft over een stadspas is een koppeling naar een kindpakket eenvoudig te maken. Immers, een stadspas biedt veel functionaliteiten die nodig zijn om een kindpakket goed te laten functioneren. Te denken valt bijvoorbeeld aan het verrichten van inkomenstoetsingen. Wanneer een stadspas een rol speelt binnen een kindpakket is er altijd sprake van een hybride kindpakketmodel.