Twitter   linkedin

Kinderarmoede terugdringen: samenwerken met het onderwijs

 

SER stelt in haar onderzoek ‘Opgroeien zonder armoede’: “Op lokaal niveau wordt op allerlei dossiers rondom het kind al samengewerkt met het onderwijs. De samenwerking verschilt per onderwijstype en per gemeente. Onderwijs is een belangrijke partner bij het signaleren en bestrijden van sociale uitsluiting.” Kindpakketwijzer sluit zich daarbij aan. Gemeenten kunnen zelf prima het initiatief nemen om het lokale onderwijs onderdeel te maken van de armoedebestrijdingsketen. In dit artikel lichten we toe welke rollen een school kan spelen in kindgericht armoedebeleid en kindpakketten.

 

Scholen belangrijke rol bij kinderarmoede

Rijksoverheid versus gemeente

Het Rijk, gemeenten én ouders zijn samen verantwoordelijk voor het terugdringen van armoede onder kinderen. Met een integrale, heldere aanpak kunnen alle groepen hun rol vervullen. De Rijksoverheid is verantwoordelijk voor de uitkomsten van het systeem en ziet erop toe dat alle betrokken partijen hun verantwoordelijkheid nemen en hun plannen kunnen waarmaken (voldoende capaciteit). In overleg tussen de Rijksoverheid en gemeenten worden aanbevelingen uitgewerkt tot concreet beleid. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan op lokaal niveau. Samen met het onderwijs moeten gemeenten voorzien in regie en coördinatie, waarbij lokaal maatwerk voorop staat.

Rol van scholen volgens SER

  1. 1. Scholen hebben een belangrijke signalerende, informerende en doorverwijzende rol

Door dagelijks contact met de doelgroep (in elke klas zit wel een kind uit een arm gezin) hebben scholen veel inzicht in de behoeften van arme kinderen. Mits daarvan bewust kunnen zij bovendien signaleren wanneer een kind lijdt onder de gevolgen van opgroeien met weinig geld. Leerkrachten kunnen hun leerlingen vertellen over armoede en schaamte zo veel mogelijk wegnemen. Kinderen die hulp nodig hebben, kunnen met de juiste kennis probleemloos worden doorverwezen naar een passende hulporganisatie wanneer de school de gevraagde hulp niet kan bieden.

  1. 2. Scholen en ouders moeten samen inzetten op het beheersbaar houden van schoolkosten

In sommige regio’s zijn de schoolkosten erg hoog. Tel daarbij op dat vaak ook nog allerhande leermiddelen nodig zijn en onder de streep komen arme gezinnen er belabberd vanaf. Kinderen uit een arm gezin kunnen vaak niet beschikken over een computer en er is lang niet altijd geld voor schoolspullen. Scholen en ouders kunnen met elkaar in gesprek gaan over de betaalbaarheid van schoolkosten.

  1. 3. Scholen vervullen een belangrijke rol om kinderen te leren verantwoord met geld om te gaan

Een van de dingen die leerkrachten hun klas mee kunnen geven, is verantwoord omgaan met geld. Door kinderen te leren over armoede, hoe het kan ontstaan en wat de gevolgen zijn, werken we aan duurzaam armoedebeleid. Daarbij wordt armoede bespreekbaar en kunnen kinderen uit een arm gezin hun ervaringen delen met klasgenootjes.

Scholen en kindpakket

  1. 1. Scholen kunnen gemeenten helpen om te ervaren wat er speelt bij de doelgroep

Via het onderwijs kunnen beleidsmakers op een veilige manier in contact treden met de doelgroep. In een klassikale setting of een ‘kinderraad’ kunnen de behoeften van arme kinderen worden gedeeld. Alle kinderen kunnen hierin meedenken. Lees meer over dit onderwerp in dit artikel.

  1. 2. Scholen kunnen kinderen en ouders voorlichting en uitleg geven over het kindpakket

Het bereiken van de doelgroep is voor veel gemeenten een pijnpunt. Scholen kunnen een extra kanaal vormen om arme gezinnen te bereiken. Organiseer een voorlichtingsavond en stel folders ter beschikking. Op haar website kan de school doorverwijzen naar hulporganisaties en ook in oudergesprekken kan eventueel over het kindpakket gesproken worden.

  1. 3. Scholen kunnen als ‘aanbieder’ worden aangesloten om bijv. schoolreisjes in het kindpakket op te nemen

Om arme gezinnen tegemoet te komen, kan een school ervoor kiezen om ‘aanbieder’ te worden binnen een kindpakket. Zaken als een nieuwe schooltas, boeken, schoolspullen of een schoolreisje kunnen via het kindpakket met korting of gratis ter beschikking worden gesteld, eventueel in samenwerking met lokale winkeliers.