Twitter   linkedin

Kindpakketwijzer: “pioniersfase kindpakketten is voorbij”

De pioniersfase in de ontwikkeling van kindpakketten lijkt nu echt voorbij. Gemeenten die op dit moment een kindpakket introduceren kiezen voor een van de drie modellen die door Kindpakketwijzer in kaart zijn gebracht. Een combinatie van modellen komt ook voor, maar van echte vernieuwing is geen sprake meer. Tevens neemt het aantal gemeenten dat kiest voor (een vorm van) een kindpakket flink toe, waardoor het onderwerp niet langer meer alleen is voorbehouden aan enkele vooruitstrevende gemeenten.

 

Kindpakketwijzer heeft eerder onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van kindpakketten in Nederland. Hieruit kwamen drie basismodellen naar voren waaruit gemeenten kiezen. De drie modellen zijn beschreven in het rapport en te vinden op de website van kindpakketwijzer. Opvallend is dat veel gemeenten nog behoudend zijn in hun keuze voor een model. Het informatief kindpakket wordt vooralsnog vaker gekozen dan het activerend kindpakket, hoewel dit laatste model beter aansluit op de aanbevelingen van de Kinderombudsman.

 

Kinderarmoede in Overijssel

Ook in de provincie Overijssel zijn gemeenten bezig met de problematiek rond armoede en kinderen. RTV Oost heeft op 5 oktober hier aandacht aan besteed en Kindpakketwijzer gevraagd naar de Overijsselse stand van zaken. Opvallend is dat gemeenten in deze provincie nog vrij behoudend zijn op dit thema. De gemeente Enschede, met een informatief kindpakket, is het meest vergevorderd.

Kinderarmoede in Nederland neemt met 1,3% toe

kindpakketwijzer artikelDe armoede onder kinderen in Nederland is het afgelopen jaar toegenomen met 1,3%. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag op haar website. Hoewel de kinderarmoede onder veel bevolkingsgroepen is gedaald, worden steeds meer kinderen van niet-westerse afkomst geconfronteerd met de nadelige effecten ervan. Het CBS heeft becijferd dat die groep is toegenomen tot ruim 69 duizend kinderen, een toename van 8300. Volgens het CBS is deze toename vooral te wijten aan de instroom van vluchtelingenkinderen uit Syrië.

 

Voor gemeenten blijft het van onverminderd belang om aandacht te hebben voor kinderen die opgroeien in armoede. Door een kindpakket te introduceren is het mogelijk om kinderen mee te laten doen in de samenleving, ondanks de financiële positie van de ouders. Kinderen ontwikkelen zij (sociale) vaardigheden en zij kunnen talenten ontplooien. Daarnaast is een kindpakket een uitstekend instrument om kinderen van buitenlandse afkomst te kunnen laten integreren met leeftijdsgenoten.

 

Inmiddels heeft meer dan 10% van de Nederlandse gemeenten een (vorm van een) kindpakket geïntroduceerd. Veel andere gemeenten denken aan de introductie van zo’n pakket. Ook het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de afgelopen jaren gemeenten opgeroepen een kindpakket te introduceren.