Twitter   linkedin

4 voorbeelden van gemeenten met een kindpakket

 

Steeds meer gemeenten bundelen hun inspanningen om kinderarmoede tegen te gaan in een zogenaamd kindpakket. In 2015 was meer dan 12% van de gemeenten aan de slag met een kindpakket. Inmiddels zijn kindpakketten aan de orde van de dag, zeker nu het Rijk extra geld heeft vrijgemaakt om ervoor te zorgen dat alle kinderen in Nederland kunnen meedoen. Maar hoe begin je met een kindpakket? En hoe doen andere gemeenten dat? Dit artikel geeft je een kijkje in de keuken bij vier gemeenten die reeds een kindpakket hebben.

 

Voorbeelden gemeenten kindpakket

Vier voorbeeldgemeenten

1. Gemeente Westland

Kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar kunnen dankzij Kindpakket Westland meedoen aan leuke dingen zoals sporten of muziekles en een schoolreisje. Ook stelt het kindpakket een budget beschikbaar voor bijvoorbeeld een winterjas, schoolspullen en een fiets. Kindpakket Westland is een goed voorbeeld van een activerend kindpakket, waar alle actoren in de samenleving een rol vervullen in terugdringing van armoede. De kracht van het Westlandse kindpakket is dat kinderen letterlijk een stem hebben gekregen. Kinderen kunnen de regeling van het kindpakket bijvoorbeeld zelf online aanvragen, of de gewenste ondersteuning kiezen. Het innovatieve Westlandse kindpakket is door het Ministerie van Sociale Zaken&Werkgelegenheid en de Kinderombudsman in 2015 als voorbeeld genoemd voor gemeenten.

2. Gemeente Utrecht

De gemeenten Utrecht, Stichtse Vecht, Houten, IJsselstein en De Bilt bieden hun inwoners een U-pas met toegang tot inkomensondersteunende voorzieningen. Ruim 45.000 pashouders kunnen jaarlijks gebruik maken van sport- en cultuuraanbod bij meer dan 700 winkels en aanbieders in de hele regio. Het kindpakket is geïntegreerd met de al bestaande stadspas van de gemeente Utrecht en is daarmee een goed voorbeeld een hybride kindpakketmodel. Het U-pas kindpakket kent een jaarlijks budget wat besteed kan worden aan deelname aan sport- en cultuuractiviteiten, schoolactiviteiten, de aanschaf van een computer of laptop (bij start van voortgezet onderwijs) en de aanschaf van een fiets. Het kindpakketbudget sluit aan bij de levensfase waarin het kind zich bevindt.

3. Gemeente Leeuwarden

In de gemeente Leeuwarden wonen naar schatting zo’n 3.000 kinderen die opgroeien in een gezin met weinig geld. Samen met organisaties als Stichting Leergeld en Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds is gekozen om een informatieve website te ontwikkelen waarop alle initiatieven en regelingen eenvoudig kunnen worden gevonden. Via de website kunnen ouders en/of verzorgers eenvoudig via een digitaal formulier meerdere regelingen tegelijkertijd aanvragen voor hun kind.

4. Gemeente Enschede

Enschede geeft kinderen van 4 tot 18 jaar die opgroeien in armoede de kans om (weer) mee te kunnen doen. Op de website heeft de gemeente zoveel mogelijk initiatieven in Enschede op een rijtje gezet die hulp bieden. Bijvoorbeeld door een financiële bijdrage of met gratis spullen die gezinnen met een laag inkomen goed kunnen gebruiken. Daarnaast presenteert de gemeente Enschede op dit platform allerlei activiteiten waar kinderen gratis aan mee kunnen doen. Enschede werkt met verschillende uitvoeringsorganisaties. Om een aanvraag te kunnen doen, worden ouders doorverwezen naar de organisatie die de betreffende ondersteuning regelt. Veel van deze organisaties werken met verwijzers of intermediairs die namens minima de aanvraag kunnen doen.

 

Wat zegt de Kinderombudsman over kindpakketten?

 

Meer dan 12% van de gemeenten was in 2015 al aan de slag met (een vorm van) een kindpakket. Naar verwachting zal dat percentage alleen maar groeien, zeker met het oog op extra budget dat door het Rijk is vrijgemaakt voor kinderen in armoede. Maar wat is dat eigenlijk, een kindpakket? En wat zegt een belangrijke autoriteit als de Kinderombudsman over kindpakketten? Hoog tijd om alle ins en outs op een rij te zetten.

 

Kinderombudsman kindpakketten

 

Aanbevelingen onderzoeksrapport 2013

In 2013 publiceerde de Kinderombudsman een onderzoeksrapport met als titel Kinderen in armoede in Nederland. De belangrijkste aanbevelingen luiden als volgt:

 

1. Het is nu van groot belang dat gemeenten een armoedebeleid ontwikkelen dat specifiek gericht is op kinderen, gezien het feit dat 1 op de 9 kinderen in armoede leeft. Het is hierbij belangrijk dat gemeenten: a) een visie met een integrale aanpak van armoede onder kinderen ontwikkelen, b) de toegankelijkheid van voorzieningen verbeteren, c) een aanvraag indienen eenvoudig maken en d) kinderen vroegtijdig betrekken bij het beschikbaar maken van voorzieningen.

 

2. Gemeenten wordt aanbevolen een kindpakket samen te stellen, waarvan de onderdelen rechtstreeks ten goede komen aan de kinderen zelf. Dit pakket geldt voor kinderen in een huishouden met een besteedbaar inkomen onder de norm van 120% van het sociale minimum.

 

3. Organiseer een compleet aanbod voor kinderen in armoede. De Kinderombudsman roept gemeenten hiervoor op hun beleid in te richten met behulp van publiek-private samenwerking.

Handreiking 2014

In 2014 publiceerde de Kinderombudsman de handreiking ‘Effectief kindgericht armoedebeleid’. Volgens de Kinderombudsman is deze “bedoeld om gemeenten te ondersteunen bij de inrichting van hun kindpakket en te komen tot een kindgericht armoedebeleid. Het bevat praktische tips, opgesteld door jongeren die in armoede opgroeien, en geeft praktijkvoorbeelden om te komen tot een beleid dat beter is afgestemd op kinderen.” De handreiking begint met belangrijke basisvragen, zoals ‘Wat is een kindpakket?’, ‘Hoe zit het met armoede en de rechten van kinderen?’, ‘Waarom is een kindpakket zo belangrijk?’ en ‘Wat moet er in een kindpakket?’. Vervolgens beschrijft de Kinderombudsman uitgebreid de toegevoegde waarde van jeugdparticipatie.

Waarom jongeren betrekken?

De Kinderombudsman benadrukt hoe belangrijk het is om jongeren te betrekken bij het vormgeven van beleid. Maar waarom is dat zo?

 

1. Kinderen en jongeren hebben volgens het Kinderrechtenverdrag het recht om hun mening te geven over zaken die hen aangaan;

2. Kinderen en jongeren ontwikkelen zich door jeugdparticipatie, het kind groeit er persoonlijk door;

3. Jeugdparticipatie verhoogt de kwaliteit van datgene waar ze inspraak in krijgen, inspraak verhoogt de kwaliteit van diensten en voorzieningen.

Tips van jongeren

1. Maak (meer) gebruik van ideeën van (arme) kinderen/jongeren zelf;

2. Maak het kindpakket op een positieve manier bekend;

3. Maak de inhoud van een pakket geschikt voor kinderen en jongeren van alle culturen en leeftijden;

4. Benader kinderen die net in armoede zitten anders dan kinderen die al hun hele leven armoede kennen;

5. Houd er rekening mee dat kinderen zich kunnen schamen voor hun situatie;

6. Denk eraan dat de ID-kaart vereist is bij sommige activiteiten;

7. Investeer in openbaar vervoer of gratis fiets;

8. Maak regelingen simpel.