Twitter   linkedin

Wat zegt de Kinderombudsman over kindpakketten?

 

Meer dan 12% van de gemeenten was in 2015 al aan de slag met (een vorm van) een kindpakket. Naar verwachting zal dat percentage alleen maar groeien, zeker met het oog op extra budget dat door het Rijk is vrijgemaakt voor kinderen in armoede. Maar wat is dat eigenlijk, een kindpakket? En wat zegt een belangrijke autoriteit als de Kinderombudsman over kindpakketten? Hoog tijd om alle ins en outs op een rij te zetten.

 

Kinderombudsman kindpakketten

 

Aanbevelingen onderzoeksrapport 2013

In 2013 publiceerde de Kinderombudsman een onderzoeksrapport met als titel Kinderen in armoede in Nederland. De belangrijkste aanbevelingen luiden als volgt:

 

1. Het is nu van groot belang dat gemeenten een armoedebeleid ontwikkelen dat specifiek gericht is op kinderen, gezien het feit dat 1 op de 9 kinderen in armoede leeft. Het is hierbij belangrijk dat gemeenten: a) een visie met een integrale aanpak van armoede onder kinderen ontwikkelen, b) de toegankelijkheid van voorzieningen verbeteren, c) een aanvraag indienen eenvoudig maken en d) kinderen vroegtijdig betrekken bij het beschikbaar maken van voorzieningen.

 

2. Gemeenten wordt aanbevolen een kindpakket samen te stellen, waarvan de onderdelen rechtstreeks ten goede komen aan de kinderen zelf. Dit pakket geldt voor kinderen in een huishouden met een besteedbaar inkomen onder de norm van 120% van het sociale minimum.

 

3. Organiseer een compleet aanbod voor kinderen in armoede. De Kinderombudsman roept gemeenten hiervoor op hun beleid in te richten met behulp van publiek-private samenwerking.

Handreiking 2014

In 2014 publiceerde de Kinderombudsman de handreiking ‘Effectief kindgericht armoedebeleid’. Volgens de Kinderombudsman is deze “bedoeld om gemeenten te ondersteunen bij de inrichting van hun kindpakket en te komen tot een kindgericht armoedebeleid. Het bevat praktische tips, opgesteld door jongeren die in armoede opgroeien, en geeft praktijkvoorbeelden om te komen tot een beleid dat beter is afgestemd op kinderen.” De handreiking begint met belangrijke basisvragen, zoals ‘Wat is een kindpakket?’, ‘Hoe zit het met armoede en de rechten van kinderen?’, ‘Waarom is een kindpakket zo belangrijk?’ en ‘Wat moet er in een kindpakket?’. Vervolgens beschrijft de Kinderombudsman uitgebreid de toegevoegde waarde van jeugdparticipatie.

Waarom jongeren betrekken?

De Kinderombudsman benadrukt hoe belangrijk het is om jongeren te betrekken bij het vormgeven van beleid. Maar waarom is dat zo?

 

1. Kinderen en jongeren hebben volgens het Kinderrechtenverdrag het recht om hun mening te geven over zaken die hen aangaan;

2. Kinderen en jongeren ontwikkelen zich door jeugdparticipatie, het kind groeit er persoonlijk door;

3. Jeugdparticipatie verhoogt de kwaliteit van datgene waar ze inspraak in krijgen, inspraak verhoogt de kwaliteit van diensten en voorzieningen.

Tips van jongeren

1. Maak (meer) gebruik van ideeën van (arme) kinderen/jongeren zelf;

2. Maak het kindpakket op een positieve manier bekend;

3. Maak de inhoud van een pakket geschikt voor kinderen en jongeren van alle culturen en leeftijden;

4. Benader kinderen die net in armoede zitten anders dan kinderen die al hun hele leven armoede kennen;

5. Houd er rekening mee dat kinderen zich kunnen schamen voor hun situatie;

6. Denk eraan dat de ID-kaart vereist is bij sommige activiteiten;

7. Investeer in openbaar vervoer of gratis fiets;

8. Maak regelingen simpel.

 

Gemeente Zutphen aan de slag met armoedebestrijding

De gemeente Zutphen heeft focuspunten uitgewerkt om armoede te bestrijden, zo meldt Zutphen24.nl. “De armoede is in Zutphen hoger dan het landelijke gemiddelde. Daarbij stijgt het aantal nog jaarlijks. Sinds 2011 is het aantal huishoudens met een inkomen van 110 procent van het sociaal minimum gestegen met 1,6 procent. In totaal betekent dat 13,6 procent van de Zutphense huishoudens; landelijk ligt dit aantal op 11,7 procent.” In het collegeakkoord 2014-2018 zegt de gemeente: “Ons armoedebeleid is ruimhartig, toegankelijk en primair gericht op het activeren van mensen zodat zij deel van de maatschappij kunnen uitmaken.” Dat Zutphen meer wil inzetten op armoedebestrijding blijkt tevens uit de eerste presentatie ter voorbereiding van de nieuwe nota armoede en schuldenbeleid. De presentatie is op 19 december jl. gedeeld met de gemeenteraad. Binnen de nota gaat speciale aandacht uit naar het wegnemen van armoede onder kinderen. De gemeente kijkt naar een aanvullend kindpakket voor basisbenodigdheden, zoals kleren, een fiets of pc voor schoolgaande kinderen. Dit komt overeen met de strategische agenda 2017-2020, waarin de gemeente meldt: “In ons armoedebeleid leggen we prioriteit bij kinderen, onder meer door ophoging van de meedoenregeling en op termijn de introductie van een kindpakket.”